VOP

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1. ledna 2015

Fotograf Tereza Dostálová

 

I. Všeobecné podmínky

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek paní Terezou Dostálovou, Horka 223, Lázně Bohdaneč, 533 41, IČ: 76595412, zapsané v živnostenské rejstříku vedeném u Magistrátu města Pardubice (dále jen „zhotovitel“).
 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že objednavatel (dále též jako „zákazník“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.
 3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a v případě vztahů se spotřebiteli i ustanoveními o smlouvách uzavíraných se spotřebitelem podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

 

II. Uzavírání smlouvy

 1. K uzavření smlouvy dochází okamžikem  telefonického či písemného potvrzení termínu focení,ze strany zhotovitele směre k zákazníkovi.
 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou.
 3. Neakceptováním platných VOP zhotovitele či jejich akceptování zákazníkem s výhradou nedochází k uzavření smlouvy.

 

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí fotografických služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla, zejm. retušovaných fotografií v rozsahu a dle specifikace uvedené v objednávce zákazníka nezávisle na počtu vyfotografovaných záběrů, a to v digitální, elektronické i tištěné podobě a všech formách.
 2. Nevyretušované fotografie nejsou součástí předmětu plnění a zákazníkovi se neposkytují, jejich neoprávněné využití je nepřípustné.

 

IV. Cena předmětu plnění

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb), její splatnost a způsob placení jsou stanoveny v objednávce.
 2. Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku přijetí objednávky zhotovitelem do okamžiku zhotovení fotografií či poskytnutí služeb specifikovaných ve smlouvě, ledaže si zákazník vyžádal změny v provádění díla / v poskytnuté službě.
 3. V případě, že je v objednávce uvedena záloha, platí ji zákazník objednateli předem. Tato záloha slouží k rezervaci času a data focení. Pokud se zákazník v den a čas nedostaví (bez omluvy a rezervace jiného termínu), potom je tato záloha nevratná.

 

V. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě obvyklé v ČR a v množství a v termínu v souladu s přijatou objednávkou.
 2. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP podpisem objednávky dává zákazník zároveň zhotoviteli a osobám s ním spolupracujícím právo využívat vybrané fotografie zákazníka za účelem splnění předmětu smlouvy.
 3. Zhotovitel je oprávněn využívat zákazníkovy fotografie ke své propagaci, na základě ústního souhlasu.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění, a to v případě nezájmu zákazníka trvajícího déle než 30 dní. Nezájmem zákazníka se rozumí – nedostupnost, zrušení či ukončení komunikace. V tomto případě nemá zákazník nárok na plnění smlouvy nebo vrácení zaplacené zálohy.
 5. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která byla učena přijatou objednávkou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení zákazníkovi, ze závažných důvodů změnit termín (datum i čas) fotografování. Za dobu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným datem konání.
 7. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli ve splnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je zhotovitel povinen zákazníka informovat. Ani v jednom případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

 

VI. Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník má právo požádat zhotovitele o odstranění fotografie z webových stránek a Facebooku zhotovitele v případě, že je zákazník na fotografii v nelichotivé póze či pozici nebo je na fotografii zákazník zachycen v intimních či jinak osobních situacích. Zhotovitel se zavazuje takovému přání vyhovět do co možná nejkratší doby od obdržení žádosti.
 2. V případě, že jsou fotografovány děti do 15 let, je zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byli v ateliéru přítomni rodiče či jiní zákonní zástupci dítěte. V opačném případě je zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte.

 

VII. Jiná ujednání stran

 1. Úroveň zpracování retuší je stanovena společností Tereza Dostálová a nikoli zákazníkem. Nadstandardní úpravy fotografií je možné po domluvě se zákazníkem provést za hodinovou sazbu 300,- Kč / hod.
 2. Zákazník nabývá vlastnická práva (nikoliv autorská, která náleží zhotoviteli) ke všem dílům vzniklým podle smlouvy a je oprávněn je užívat pouze pro soukromé a nekomerční využití. Práva pro komerční využívání jsou součástí jiných smluv a není je možné nabýt jinak než výslovným písemným souhlasem zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu zhotovitele zakládá právo zhotovitele na smluvní pokutu ve  výši 50.000,- Kč.
 3. Zákazník nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům. Jejich neoprávněné užití (např. vystavení na internetu, Facebooku, tzv. screenshot apod.) je považováno za porušení autorského zákona a zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona.
 4. Slevy a akční ceny nelze kombinovat, pokud není uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak.
 5. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky. Pokud zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně smlouvy.
 6. Vlastnictví a nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny.
 7. Zákazník dává souhlas zhotoviteli uchovávat všechny retušované i neretušované fotografie na datových nosičích zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám dle zadání zákazníka či s jeho souhlasem i samotným zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu zákazníka. Obvykle dochází k archivaci fotografií po dobu 6 měsíců.

 

VIII. Zpracování a ochrana osobních dat

 1. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo. Účelem zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy a nabízení služeb zhotovitele. Tento souhlas je udělen na dobu 5 let.

 

IX. Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

 1. Reklamace vad díla musí být uplatněna u zhotovitele písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí díla, tj. v záruční době.
 2. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotového díla.
 3. Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje zákazník prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je povinen poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či e-mailovou zprávou).
 5. Zhotovitel je povinen vydat potvrzení zákazníkovi o tom, kdy zákazník právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

 

X. Plnění z odpovědnosti za vady

Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro zákazníka podle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy v následujícím rozsahu:

 1. Při nedodržení doby sjednané pro zhotovení zakázky bude zákazníkovi poskytnuto 10% fotografií z objednaného balíčku navíc zdarma.
 2. V případě nedodržení doby přiměřené k oznámení změny termínu fotografování a změny termínu v den konání do 10:00 získá zákazník jako kompenzaci 20% fotografií z objednaného balíčku navíc zdarma.
 3. Potvrdí-li zhotovitel, že vinou chybného laboratorního zpracování byly vyrobeny fotografie neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele.

 

XI. Omezení vyplývající z použité technologie

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.
 2. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)

 

XII. Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, máj svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

 

XIII. Dárky a Bonusy

 1. Za dárky a bonusy jsou považovány takové zboží a služby, které zákazník obdrží bezúplatně, nebo jsou jako bonus označeny (např. slevový poukaz, Fotografie A3 k balíčkům, Bonus za fanouškovství na Facebooku, vizážistka zdarma, Fotokniha k focení zdarma apod.)
 2. Dárky a bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám či pro určitou vymezenou skupinu zákazníků. Zákazníci, jejichž zakázky nesplňují určená kritéria, nemají na dárky a bonusy nárok.
 3. Dárky a bonusy nejsou nároková plnění a nelze je soudně vymáhat.
 4. V případě, že zákazník dárky a bonusy nepřevezme, nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti ani na zápočet vůči dlužné částce či jiné plnění.
 5. Dárky a bonusy mají formu, velikost, materiál, množství, barvu a zpracování dle předem definovaných kritérií. Pokud klient bude chtít dárky či bonusy v jiné formě, velikosti, materiálu, množství, barvě či zpracování, může mu to zpracovatel umožnit. Tato změna může být zpoplatněna.

 

XIV. Dárkový poukaz

 1. Dárkový poukaz na služby fotografa Tereza Dostálová je možno zakoupit v ateliéru nebo prostřednictvím komunikace na dálku na emailové adrese  tereza.fotography@gmail.com,
 2. Dárkový poukaz je omezen částkou nebo specifikací služeb. Tyto služby lze pouze navyšovat, a to dle domluvy zákazníka a zhotovitele.
 3. Dárkový poukaz je možno zaslat ve fyzické podobě bezplatně poštou.
 4. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců ode dne zaplacení příslušné částky.
 5. Objednáním dárkového poukazu uzavírá objednavatel smlouvu s fotografem Tereza Dostálová a souhlasí s těmito VOP.
 6. Dárkový poukaz má omezenou platnost, služby za něj lze tedy čerpat pouze v době této platnosti. Po uplynutí platnosti dárkového poukazu není možno tyto služby jakkoli vymáhat. Tuto platnost si hlídá zákazník sám.
 7. U dárkového poukazu nelze žádat o navrácení částky v hotovosti.
 8. Pro čerpání Dárkového poukazu je zákazník povinen informovat Fotoateliér Tereza Dostálová prostřednictvím komunikace na dálku. Zákazníkovi jsou standardně navrhovány 2-3 termíny, ve kterých je možno focení uskutečnit. Pokud zákazníkovi termíny nevyhovují, stanoví se další dva náhradní termíny. Pokud zákazník nemá prostor se těmto termínům přizpůsobit, nebo pokud informuje Fotoateliér o dárkovém poukazu chvíli před jeho vypršením, dárkový poukaz zaniká bez náhrady.

 

XV. Storno poplatky

 1. Nedostaví-li se zákazník z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení, aniž by se předem alespoň 1 den předem omluvil, má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designera (byla-li jejich účast dohodnuta) a všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou zákazníka (např. požadavek na specielní rekvizity, kostýmy apod. a dále na úhradu storno poplatku ve výši 100% ceny předmětu plnění.

 

XVI. Další ustanovení

 1. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

 

Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky marketingové soutěže s názvem „soutěž o portrétní květinové focení zdarma“  (dále jen "Soutěž").

1 Vymezení pojmů

1.1 Pořadatel, Organizátor

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je Tereza Dostálová, se sídlem Horka 223, Lázně Bohdaneč, se sídlem provozovny Jana Palacha 288, Pardubice, ič.76595412 (dále jen „Pořadatel“). 

1.2 Doba a místo konání soutěže

Soutěž je marketingová soutěž, která bude probíhat v termínu od27.2.2016 do 6.3.2016 (dále jen „doba konání soutěže“). 
Místo konání soutěže je na Facebookových stránkách Pořadatele stránkách Ateliér Fotodílna https://www.facebook.com/FotoatelierTerezaDostalova/ (dále jen „Facebook stránka“).

1.3 Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se za podmínek v těchto pravidlech uvedených stane osoba, která dá „like“ příspěvku a do komentáře pod příspěvek napíše název své oblíbené květiny.

Účastníkem soutěže (nebo také Soutěžícím) se může stát každá fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky a zřízeným účtem na sociální síti Facebook.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním vztahu nebo ve vztahu obdobném pracovnímu poměru k pořadateli a organizátorovi soutěže, včetně osob jim blízkých.

2 Podmínky a pravidla soutěže

Do soutěže o ceny budou zařazeni pouze ti účastníci soutěže, kteří se řádně přihlásí přes Facebook. Každý účastník má možnost účasti v soutěži pouze z jednoho profilu, a to ve ve formě kliknutí na odkaz „to se mi líbí“ u příspěvku. Každý účastník soutěže má možnost pomocí soutěžní aplikace sdílet fotografii.

Ze všech soutěžících bude vylosován jeden výherce, formou loterie.

3 Výhry a jejich předání

Portrétní focení (Květinový portrét) zdarma, včetně líčení a květinové vizáže

Výsledky budou zveřejněny na Facebook stránce dne 7.3.2016

Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.

Pokud na výherní fotografii bude zobrazeno více soutěžících, výhra se odevzdá účastníkovi soutěže, který je uveden u fotografie jako přihlášený uživatel a fotku do aplikace nahrál. Výherci budou informováni o výhře prostřednictvím e-mailu (kontaktních údajů), registrovaného u příslušného Facebook účtu, který účastník soutěže poskytl společně s přihlášením do aplikace. 
Může se stát, že u uvedeného výherního účtu chybí e-mailová adresa. Je to z důvodu, že účastník nepotvrdil pravost e-mailové adresy při vytváření účtu na Facebooku. Takový soutěžící může být Pořadatelem ze soutěže vyloučen. Pokud se ukáže, že se účastník stal výhercem, např. v důsledku neúplných, nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Výhra v takovém případě bude udělena dalšímu výherci v pořadí, případně ji užije k jiným marketingovým účelům.

Výherce bude zveřejněn společně s průběhem slosování dne 7.3.2016 na facebook stránkách Ateliéru Fotodílna. O svoji výhru se musí přihlásit nejpozději 30 dní od jejího uveřejnění.

V případě, že se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce, nebo výherce nepřevezme zaslanou cenu, zaniká výherci v plné míře nárok na získání stanovené ceny.

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy.

4 Zpracování osobních údajů

Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli nebo Organizátorovi soutěže prostřednictvím přihlášení se do aplikace v rozsahu jména, příjmení, místa pobytu, telefonu a e-mailové adresy pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry. 
Soutěžící uděluje Pořadateli soutěže výslovný a bezplatný souhlas s pořízením fotografického záznamu s jeho zveřejněním v elektronických mediích a to především na Facebookových stránkách a webových stránkách Pořadatele či jiného audiovizuálního záznamu.

Dále výslovně a beplatně souhlasí, aby byl jakýkoliv takový záznam užit Pořadatelem v souvislosti s pořádáním dané Soutěže, při její propagaci, a též k dalším následným marketingovým aktivitám a prezentaci Pořadatele. Zároveň takto uděluje Soutěžící svůj bezplatný souhlas, aby Pořadatelem soutěže byla veškerá výše udělená oprávnění zcela či částečně poskytnuta či postoupena na třetí osoby.

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

5 Všeobecná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. 
Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit písemně tato pravidla. 
Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. 
Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. 
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. 
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, organizátora soutěže a všechny spolupracující osoby, a osoby jím blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková osoba, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. 
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. 
Na vydání výher v soutěži o ceny partnerů není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou. Výhry nelze doplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovenou výhru, která bude obdobná nebo srovnatelná s výhrou uvedenou v těchto Pravidlech. 
Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry. 
Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny.

Soutěžní aplikace ani Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník s čistým vědomím, bez nátlatku a svobodně. 
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat

© 2015 – Tereza Dostálová